SOL so với POLY so sánh

Hiện không có

Về SOL

 • Tên Solana

 • Biểu tượng SOL

 • Nguồn cung lưu thông 348 407 320 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 9

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 127 859 700 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,3 %

Về POLY

 • Tên Polymath

 • Biểu tượng POLY

 • Nguồn cung lưu thông 924 998 410 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 139

 • Lưu lượng trong 24h qua 11 572 709 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,53 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan