logo-big

POLY so với HBAR so sánh

Hiện không có

Về POLY

 • Tên: Polymath

 • Biểu tượng: POLY

 • Nguồn cung lưu thông: 924 998 410 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 125

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 914 330,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,052 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,2 %

Về HBAR

 • Tên: Hedera

 • Biểu tượng: HBAR

 • Nguồn cung lưu thông: 22 968 168 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 37

 • Lưu lượng trong 24h qua: 13 157 156 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,0058 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan