logo-big

NXM so với ETH so sánh

Hiện không có

Về NXM

 • Tên: NXM

 • Biểu tượng: NXM

 • Nguồn cung lưu thông: 6 594 068 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 216

 • Lưu lượng trong 24h qua: 87 463,507 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,035 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,095 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,1 %

Về ETH

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 122 373 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 878 597 600 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,035 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,095 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan