logo-big

NULS so với XNO so sánh

Hiện không có

Về NULS

 • Tên: NULS

 • Biểu tượng: NULS

 • Nguồn cung lưu thông: 101 212 440 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 542

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 343 917,4 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,82 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,5 %

Về XNO

 • Tên: Nano

 • Biểu tượng: XNO

 • Nguồn cung lưu thông: 133 248 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 133 248 300 $

 • Xếp hạng cmc: 241

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 336 852,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,7 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan