logo-big

NULS so với AION so sánh

Hiện không có

Về NULS

 • Tên: NULS

 • Biểu tượng: NULS

 • Nguồn cung lưu thông: 99 620 739 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 601

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 795 235,5 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,6 %

Về AION

 • Tên: Aion

 • Biểu tượng: AION

 • Nguồn cung lưu thông: 501 505 080 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 594

 • Lưu lượng trong 24h qua: 766 998,22 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,93 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan