logo-big

MFT so với GNT so sánh

Hiện không có

Về MFT

 • Tên: Hifi Finance

 • Biểu tượng: MFT

 • Nguồn cung lưu thông: 10 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 262

 • Lưu lượng trong 24h qua: 87 864 547 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 6,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 14 %

Về GNT

 • Tên: Golem

 • Biểu tượng: GNT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 118

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 701 121,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan