logo-big

MFT so với FTT so sánh

Hiện không có

Về MFT

 • Tên: Hifi Finance

 • Biểu tượng: MFT

 • Nguồn cung lưu thông: 10 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 316

 • Lưu lượng trong 24h qua: 12 247 428 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,7 %

Về FTT

 • Tên: FTX Token

 • Biểu tượng: FTT

 • Nguồn cung lưu thông: 328 895 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc: 209

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 183 640,4 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan