logo-big

MFT so với BAKE so sánh

Hiện không có

Về MFT

 • Tên: Hifi Finance

 • Biểu tượng: MFT

 • Nguồn cung lưu thông: 10 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 316

 • Lưu lượng trong 24h qua: 10 238 594 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,61 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,67 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 12 %

Về BAKE

 • Tên: BakeryToken

 • Biểu tượng: BAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 193 529 290 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 398

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 889 653,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,87 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan