logo-big

ENJ so với POLY so sánh

Hiện không có

Về ENJ

 • Tên: Enjin Coin

 • Biểu tượng: ENJ

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 82

 • Lưu lượng trong 24h qua: 60 116 694 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,071 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7 %

Về POLY

 • Tên: Polymath

 • Biểu tượng: POLY

 • Nguồn cung lưu thông: 924 998 410 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 160

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 026 134 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan