logo-big

DOT so với XLM so sánh

Hiện không có

Về DOT

 • Tên: Polkadot

 • Biểu tượng: DOT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 152 141 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 12

 • Lưu lượng trong 24h qua: 253 893 710 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,3 %

Về XLM

 • Tên: Stellar

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 26 273 096 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 28

 • Lưu lượng trong 24h qua: 68 302 285 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan