logo-big

DLT so với AE so sánh

Hiện không có

Về DLT

 • Tên: Agrello

 • Biểu tượng: DLT

 • Nguồn cung lưu thông: 129 071 020 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2 104

 • Lưu lượng trong 24h qua: 0 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,013 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,88 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,4 %

Về AE

 • Tên: Æternity

 • Biểu tượng: AE

 • Nguồn cung lưu thông: 362 599 970 $

 • Nguồn cung tối đa: 536 306 700 $

 • Xếp hạng cmc: 471

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 036 521,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,049 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan