logo-big

CHSB so với FTT so sánh

Hiện không có

Về CHSB

 • Tên: SwissBorg

 • Biểu tượng: CHSB

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 113

 • Lưu lượng trong 24h qua: 275 858,4 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,7 %

Về FTT

 • Tên: FTX Token

 • Biểu tượng: FTT

 • Nguồn cung lưu thông: 328 895 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc: 209

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 028 917,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan