logo-big

CHSB so với EGLD so sánh

Hiện không có

Về CHSB

 • Tên: SwissBorg

 • Biểu tượng: CHSB

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 111

 • Lưu lượng trong 24h qua: 296 161,74 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,78 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,1 %

Về EGLD

 • Tên: MultiversX (Elrond)

 • Biểu tượng: EGLD

 • Nguồn cung lưu thông: 23 785 046 $

 • Nguồn cung tối đa: 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc: 40

 • Lưu lượng trong 24h qua: 23 387 276 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan