logo-big

ALGO so với POLY so sánh

Hiện không có

Về ALGO

 • Tên: Algorand

 • Biểu tượng: ALGO

 • Nguồn cung lưu thông: 7 015 127 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 29

 • Lưu lượng trong 24h qua: 92 241 587 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,76 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,6 %

Về POLY

 • Tên: Polymath

 • Biểu tượng: POLY

 • Nguồn cung lưu thông: 924 998 410 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 119

 • Lưu lượng trong 24h qua: 36 126 510 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -9,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan