logo-big

ADD so với CVT so sánh

Hiện không có

Về ADD

 • Tên: Poollotto.finance

 • Biểu tượng: ADD

 • Nguồn cung lưu thông: 0 $

 • Nguồn cung tối đa: 19 272 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4 960

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 079,3881 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 7,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,8 %

Về CVT

 • Tên: CyberVein

 • Biểu tượng: CVT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 060 404 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 2 147 483 600 $

 • Xếp hạng cmc: 1 292

 • Lưu lượng trong 24h qua: 114 417,84 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,072 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan