logo-big

AAVE so với MFT so sánh

Hiện không có

Về AAVE

 • Tên: Aave

 • Biểu tượng: AAVE

 • Nguồn cung lưu thông: 14 093 193 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 47

 • Lưu lượng trong 24h qua: 41 958 435 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,84 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,6 %

Về MFT

 • Tên: Hifi Finance

 • Biểu tượng: MFT

 • Nguồn cung lưu thông: 10 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 274

 • Lưu lượng trong 24h qua: 66 386 359 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 29 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan