AXS sang FLM Giao dịch

Hiện không có

Về Axie Infinity

 • Tên Axie Infinity

 • Biểu tượng AXS

 • Nguồn cung lưu thông 83 814 110 $

 • Nguồn cung tối đa 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 40

 • Lưu lượng trong 24h qua 168 134 410 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,61 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,62 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,6 %

Về Flamingo

 • Tên Flamingo

 • Biểu tượng FLM

 • Nguồn cung lưu thông 312 284 060 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 371

 • Lưu lượng trong 24h qua 6 981 963 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,76 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -6 %

AXS sang FLM Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp