logo-big

MTL so với ETC so sánh

Hiện không có

Về MTL

 • Tên: Metal DAO

 • Biểu tượng: MTL

 • Nguồn cung lưu thông: 66 588 888 $

 • Nguồn cung tối đa: 66 588 888 $

 • Xếp hạng cmc: 336

 • Lưu lượng trong 24h qua: 11 530 610 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,56 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,19 %

Về ETC

 • Tên: Ethereum Classic

 • Biểu tượng: ETC

 • Nguồn cung lưu thông: 139 109 310 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 700 000 $

 • Xếp hạng cmc: 22

 • Lưu lượng trong 24h qua: 488 036 710 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan