logo-big

EOS so với WAX so sánh

Hiện không có

Về EOS

 • Tên: EOS

 • Biểu tượng: EOS

 • Nguồn cung lưu thông: 1 075 494 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 41

 • Lưu lượng trong 24h qua: 91 611 061 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,6 %

Về WAX

 • Tên: WAX

 • Biểu tượng: WAX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 296 318 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 152

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 617 653,7 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan