logo-big

ICX sang OPEN Giao dịch

Hiện không có

Về ICON

 • Tên: ICON

 • Biểu tượng: ICX

 • Nguồn cung lưu thông: 919 483 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 131

 • Lưu lượng trong 24h qua: 38 223 564 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 12 %

Về Open Platform

 • Tên: Open Platform

 • Biểu tượng: OPEN

 • Nguồn cung lưu thông: 1 061 610 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 621

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 166 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -5,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,6 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp