logo-big

MITH so với ADA so sánh

Hiện không có

Về MITH

 • Tên: Mithril

 • Biểu tượng: MITH

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 651

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 157 124,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,7 %

Về ADA

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 446 602 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 9

 • Lưu lượng trong 24h qua: 206 551 430 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan