BTS sang WXT Giao dịch

Hiện không có

Về BitShares

 • Tên BitShares

 • Biểu tượng BTS

 • Nguồn cung lưu thông 2 994 550 000 $

 • Nguồn cung tối đa 3 600 570 500 $

 • Xếp hạng cmc 468

 • Lưu lượng trong 24h qua 2 127 204 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -16 %

Về Wirex Token

 • Tên Wirex Token

 • Biểu tượng WXT

 • Nguồn cung lưu thông 10 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 356

 • Lưu lượng trong 24h qua 97 806 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,44 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -8,4 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp