logo-big

GTO so với MCO so sánh

Hiện không có

Về GTO

 • Tên: Gifto

 • Biểu tượng: GTO

 • Nguồn cung lưu thông: 999 271 530 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 646

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 255 394,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,41 %

Về MCO

 • Tên: MCO

 • Biểu tượng: MCO

 • Nguồn cung lưu thông: 15 793 831 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 0

 • Lưu lượng trong 24h qua: 0 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -31 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan