logo-big

DOGE so với ALICE so sánh

Hiện không có

Về DOGE

 • Tên: Dogecoin

 • Biểu tượng: DOGE

 • Nguồn cung lưu thông: 132 670 760 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 8

 • Lưu lượng trong 24h qua: 460 824 660 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,042 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,87 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,9 %

Về ALICE

 • Tên: MyNeighborAlice

 • Biểu tượng: ALICE

 • Nguồn cung lưu thông: 30 600 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 386

 • Lưu lượng trong 24h qua: 16 283 768 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan