logo-big

BNB so với EOS so sánh

Hiện không có

Về BNB

 • Tên: BNB

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 161 337 260 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 5

 • Lưu lượng trong 24h qua: 611 545 260 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,79 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,7 %

Về EOS

 • Tên: EOS

 • Biểu tượng: EOS

 • Nguồn cung lưu thông: 1 002 126 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 44

 • Lưu lượng trong 24h qua: 162 476 370 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,78 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan