logo-big

AVAX so với LINK so sánh

Hiện không có

Về AVAX

 • Tên: Avalanche

 • Biểu tượng: AVAX

 • Nguồn cung lưu thông: 310 579 920 $

 • Nguồn cung tối đa: 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 18

 • Lưu lượng trong 24h qua: 109 193 590 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,57 %

Về LINK

 • Tên: Chainlink

 • Biểu tượng: LINK

 • Nguồn cung lưu thông: 507 999 970 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 20

 • Lưu lượng trong 24h qua: 155 549 850 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,0034 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -8,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan