GRT sang TEL Giao dịch

Hiện không có

Về The Graph

 • Tên The Graph

 • Biểu tượng GRT

 • Nguồn cung lưu thông 6 900 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 10 057 044 000 $

 • Xếp hạng cmc 53

 • Lưu lượng trong 24h qua 219 148 270 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 15 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 22 %

Về Telcoin

 • Tên Telcoin

 • Biểu tượng TEL

 • Nguồn cung lưu thông 61 728 701 000 $

 • Nguồn cung tối đa 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 266

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 592 258 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,4 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp