CVC sang CRO Giao dịch

Hiện không có

Về Civic

 • Tên Civic

 • Biểu tượng CVC

 • Nguồn cung lưu thông 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 157

 • Lưu lượng trong 24h qua 8 311 429 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,9 %

Về Crypto.com Coin

 • Tên Crypto.com Coin

 • Biểu tượng CRO

 • Nguồn cung lưu thông 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc 25

 • Lưu lượng trong 24h qua 17 464 350 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 8,1 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp