CTSI sang ATOM Giao dịch

Hiện không có

Về Cartesi

 • Tên Cartesi

 • Biểu tượng CTSI

 • Nguồn cung lưu thông 608 100 170 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 200

 • Lưu lượng trong 24h qua 17 408 111 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,8 %

Về Cosmos

 • Tên Cosmos

 • Biểu tượng ATOM

 • Nguồn cung lưu thông 286 370 300 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 26

 • Lưu lượng trong 24h qua 159 779 850 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,69 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2 %

CTSI sang ATOM Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp