BTT sang SHIB Giao dịch

Hiện không có

Về BitTorrent

 • Tên BitTorrent

 • Biểu tượng BTT

 • Nguồn cung lưu thông 990 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 211

 • Lưu lượng trong 24h qua 108 465 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -4,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,52 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,9 %

Về SHIBA INU

 • Tên SHIBA INU

 • Biểu tượng SHIB

 • Nguồn cung lưu thông 549 063 280 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 15

 • Lưu lượng trong 24h qua 325 137 950 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,7 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp