logo-big

XRP so với REN so sánh

Hiện không có

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 49 858 576 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 6

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 820 030 700 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,8 %

Về REN

 • Tên: Ren

 • Biểu tượng: REN

 • Nguồn cung lưu thông: 999 037 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 161

 • Lưu lượng trong 24h qua: 16 520 746 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,48 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 13 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan