logo-big

HBAR so với HTR so sánh

Hiện không có

Về HBAR

 • Tên: Hedera

 • Biểu tượng: HBAR

 • Nguồn cung lưu thông: 26 051 270 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 36

 • Lưu lượng trong 24h qua: 61 916 226 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,042 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,6 %

Về HTR

 • Tên: Hathor

 • Biểu tượng: HTR

 • Nguồn cung lưu thông: 242 343 700 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 571

 • Lưu lượng trong 24h qua: 773 941,75 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -6,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -14 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan