logo-big

FTM so với ENJ so sánh

Hiện không có

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 772 898 600 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 41

 • Lưu lượng trong 24h qua: 238 317 760 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 37 %

Về ENJ

 • Tên: Enjin Coin

 • Biểu tượng: ENJ

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 84

 • Lưu lượng trong 24h qua: 61 794 411 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan