CRO so với KCS so sánh

Hiện không có

Về CRO

 • Tên Cronos

 • Biểu tượng CRO

 • Nguồn cung lưu thông 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc 25

 • Lưu lượng trong 24h qua 14 814 543 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,6 %

Về KCS

 • Tên KuCoin Token

 • Biểu tượng KCS

 • Nguồn cung lưu thông 98 379 861 $

 • Nguồn cung tối đa 170 118 640 $

 • Xếp hạng cmc 52

 • Lưu lượng trong 24h qua 2 087 165,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,094 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan