ALGO so với KAVA so sánh

Hiện không có

Về ALGO

 • Tên Algorand

 • Biểu tượng ALGO

 • Nguồn cung lưu thông 6 949 316 300 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 31

 • Lưu lượng trong 24h qua 97 027 300 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 8,6 %

Về KAVA

 • Tên Kava

 • Biểu tượng KAVA

 • Nguồn cung lưu thông 246 652 480 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 79

 • Lưu lượng trong 24h qua 53 578 828 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,95 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 10 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan