logo-big

XEM sang WRX Giao dịch

Hiện không có

Về XEM (NEM)

 • Tên: XEM (NEM)

 • Biểu tượng: XEM

 • Nguồn cung lưu thông: 9 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 9 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 94

 • Lưu lượng trong 24h qua: 25 457 632 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,1 %

Về WazirX

 • Tên: WazirX

 • Biểu tượng: WRX

 • Nguồn cung lưu thông: 381 856 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 289

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 114 594 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 16 %

XEM sang WRX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp