FTM sang SOUL Giao dịch

Hiện không có

Về Fantom

 • Tên Fantom

 • Biểu tượng FTM

 • Nguồn cung lưu thông 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 54

 • Lưu lượng trong 24h qua 234 589 250 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,9 %

Về Phantasma

 • Tên Phantasma

 • Biểu tượng SOUL

 • Nguồn cung lưu thông 106 389 230 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 483

 • Lưu lượng trong 24h qua 263 062 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,96 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 14 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp