logo-big

HOT so với KAVA so sánh

Hiện không có

Về HOT

 • Tên: Holo

 • Biểu tượng: HOT

 • Nguồn cung lưu thông: 173 342 970 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 106

 • Lưu lượng trong 24h qua: 29 758 685 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,052 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3 %

Về KAVA

 • Tên: Kava

 • Biểu tượng: KAVA

 • Nguồn cung lưu thông: 400 328 130 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 97

 • Lưu lượng trong 24h qua: 60 088 663 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan