logo-big

FIRO sang VLX Giao dịch

Hiện không có

Về FIRO

 • Tên: FIRO

 • Biểu tượng: FIRO

 • Nguồn cung lưu thông: 11 779 106 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 400 000 $

 • Xếp hạng cmc: 532

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 626 547 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,69 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 11 %

Về Velas

 • Tên: Velas

 • Biểu tượng: VLX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 383 701 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 321

 • Lưu lượng trong 24h qua: 704 108 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,4 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp