logo-big

DOT sang BNB Giao dịch

Hiện không có

Về Polkadot

 • Tên: Polkadot

 • Biểu tượng: DOT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 140 029 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 11

 • Lưu lượng trong 24h qua: 130 897 440 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,2 %

Về Binance coin

 • Tên: Binance coin

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 159 971 560 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 065 553 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 15 %

DOT sang BNB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp