logo-big

BAL sang EWT Giao dịch

Hiện không có

Về Balancer

 • Tên: Balancer

 • Biểu tượng: BAL

 • Nguồn cung lưu thông: 45 698 654 $

 • Nguồn cung tối đa: 96 150 704 $

 • Xếp hạng cmc: 98

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 971 907 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 12 %

Về Energy Web Token

 • Tên: Energy Web Token

 • Biểu tượng: EWT

 • Nguồn cung lưu thông: 30 062 138 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 163

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 605 850 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,2 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp