AVAX sang OPEN Giao dịch

Hiện không có

Về Avalanche

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 930 490 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 12

 • Lưu lượng trong 24h qua 937 403 510 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 26 %

Về Open Platform

 • Tên Open Platform

 • Biểu tượng OPEN

 • Nguồn cung lưu thông 1 061 610 400 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 1 579

 • Lưu lượng trong 24h qua 25 002 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,9 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp