FTM so với ICX so sánh

Hiện không có

Về FTM

 • Tên Fantom

 • Biểu tượng FTM

 • Nguồn cung lưu thông 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 53

 • Lưu lượng trong 24h qua 220 906 850 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,4 %

Về ICX

 • Tên ICON

 • Biểu tượng ICX

 • Nguồn cung lưu thông 919 483 100 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 113

 • Lưu lượng trong 24h qua 11 868 406 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,88 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan