WIN so với SHIB so sánh

Hiện không có

Về WIN

 • Tên WINkLink

 • Biểu tượng WIN

 • Nguồn cung lưu thông 961 737 300 000 $

 • Nguồn cung tối đa 999 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 176

 • Lưu lượng trong 24h qua 44 000 409 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,64 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,3 %

Về SHIB

 • Tên Shiba Inu

 • Biểu tượng SHIB

 • Nguồn cung lưu thông 549 063 280 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 16

 • Lưu lượng trong 24h qua 503 242 830 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan