KLAY sang CAKE Giao dịch

Hiện không có

Về Klaytn

 • Tên Klaytn

 • Biểu tượng KLAY

 • Nguồn cung lưu thông 2 984 743 200 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 62

 • Lưu lượng trong 24h qua 56 126 750 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,99 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,6 %

Về PancakeSwap

 • Tên PancakeSwap

 • Biểu tượng CAKE

 • Nguồn cung lưu thông 164 584 460 $

 • Nguồn cung tối đa 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 68

 • Lưu lượng trong 24h qua 45 928 717 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,8 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp