logo-big

THETA so với COS so sánh

Hiện không có

Về THETA

 • Tên: Theta Network

 • Biểu tượng: THETA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 46

 • Lưu lượng trong 24h qua: 43 735 654 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 13 %

Về COS

 • Tên: Contentos

 • Biểu tượng: COS

 • Nguồn cung lưu thông: 4 160 904 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 547

 • Lưu lượng trong 24h qua: 74 300 717 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,97 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 12 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 20 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan