logo-big

NULS so với ATOM so sánh

Hiện không có

Về NULS

 • Tên: NULS

 • Biểu tượng: NULS

 • Nguồn cung lưu thông: 99 620 739 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 557

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 492 303 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 17 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 16 %

Về ATOM

 • Tên: Cosmos

 • Biểu tượng: ATOM

 • Nguồn cung lưu thông: 286 370 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 23

 • Lưu lượng trong 24h qua: 368 616 360 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -9,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan