LRC so với AXS so sánh

Hiện không có

Về LRC

 • Tên Loopring

 • Biểu tượng LRC

 • Nguồn cung lưu thông 1 330 119 700 $

 • Nguồn cung tối đa 1 374 513 900 $

 • Xếp hạng cmc 73

 • Lưu lượng trong 24h qua 55 247 652 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,1 %

Về AXS

 • Tên Axie Infinity

 • Biểu tượng AXS

 • Nguồn cung lưu thông 83 820 457 $

 • Nguồn cung tối đa 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 42

 • Lưu lượng trong 24h qua 126 595 530 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,046 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan