logo-big

LINK so với FTM so sánh

Hiện không có

Về LINK

 • Tên: Chainlink

 • Biểu tượng: LINK

 • Nguồn cung lưu thông: 507 999 970 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 20

 • Lưu lượng trong 24h qua: 230 836 320 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -10 %

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 65

 • Lưu lượng trong 24h qua: 80 215 340 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -6,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan