FTT so với WAX so sánh

Hiện không có

Về FTT

 • Tên FTX Token

 • Biểu tượng FTT

 • Nguồn cung lưu thông 134 598 600 $

 • Nguồn cung tối đa 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc 23

 • Lưu lượng trong 24h qua 381 244 340 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 8,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 9,3 %

Về WAX

 • Tên WAX

 • Biểu tượng WAX

 • Nguồn cung lưu thông 2 126 357 200 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 137

 • Lưu lượng trong 24h qua 19 169 971 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan